Nghiệp vụ văn hoá

TRAO GIẢI HỘI THI TRANG TRÍ VÀ DIỄU HÀNH XE LOA

Ngày 28/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, Quận Đoàn 1, Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa Quận 1 phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền chào mừng Quốc khánh 2/9, nhân kỷ niệm 78…

Xem thêm