HỘI THI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỎI, THÂN THIỆN, SÁNG TẠO TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2023 của Thành phố: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

Đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của UBND Quận 1 về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Quận 1 năm 2023; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của UBND Quận 1 về tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác CCHC, văn hóa công sở và văn hóa công vụ trên địa bàn Quận 1 năm 2023; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh”, Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”; “Thúc đẩy hoạt động Đổi mới sáng tạo trong khu vực công” tại Quận 1 năm 2023.

UBND Quận 1 phối hợp LĐLĐ Quận 1 và Quận Đoàn 1 tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức giỏi, thân thiện, sáng tạo trong CCHC và chuyển đổi số” năm 2023 trên địa bàn Quận 1

Đội TTLĐ

Xin nhấn vào liên kết để xem clip

https://youtu.be/CccwgnCWnm0